Algemene voorwaarden Smokey’Licious

 

Smokey’Licious stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

 

 1. Definities
 2. Smokey’Licious: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Randy von Bannisseht, als eenmanszaak handelend onder de naam Smokey’Licious in Amersfoort, met KvK nr. 66550920.
 3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Smokey’Licious opdracht geeft om de Opdracht te leveren.
 4. Overeenkomst: alle afspraken tussen Smokey’Licious en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
 5. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Smokey’Licious.
 6. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Smokey’Licious.
 7. Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken. Of bestelde producten.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. De Voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.
 3. De Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Smokey’Licious aan Opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden.
 4. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Smokey’Licious De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Smokey’Licious verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door Opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. G. zijn onverkort van kracht.
 5. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de Opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn.
 6. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst.
 7. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.
 8. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6.

 

 1. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging/Aanbod
 2. Een offerte van Smokey’Licious is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij Smokey’Licious anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
 3. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Smokey’Licious en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Smokey’Licious onmogelijk wordt. Smokey’Licious is dan niet schadeplichtig.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Smokey’Licious onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
 5. Als Smokey’Licious Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 6. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Smokey’Licious maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Smokey’Licious die alsnog schriftelijk bevestigt.
 7. Smokey’Licious bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

 

 

 1. Identiteit
 2. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Smokey’Licious een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Smokey’Licious verstrekken.
 3. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die de Opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens Opdrachtgever zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst.

 

 1. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten
 2. De prijzen van Smokey’Licious zijn in Euro’s incl. btw en excl. bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
 3. Smokey’Licious offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht.
 4. Indien de Overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan Smokey’Licious per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.
 5. Smokey’Licious kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
 6. Smokey’Licious kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht.
 7. Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen.
 8. Smokey’Licious zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank en de artikelen E., F. en G.). Het betaalde voorschot zal worden verrekend.
 9. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 10 werkdagen na de factuurdatum betalen. Eventueel betaalde waarborgsom(men) zal na betaling van de eindfactuur worden gerestitueerd.
 10. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Smokey’Licious de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.
 11. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,=. verschuldigd aan Smokey’Licious.
 12. Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Smokey’Licious.
 13. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Smokey’Licious tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever
 2. Door Smokey’Licious aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, barbecues en bijbehorende barbecue attributen blijven eigendom van Smokey’Licious en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
 3. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
 4. Opdrachtgever zal schade aan door Smokey’Licious ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

 

 1. Wijzigingen/annulering Overeenkomst/Bedenktijd
 2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Smokey’Licious zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
 3. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als Smokey’Licious de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt conform art. E.9 of art. J.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan Smokey’Licious vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
 4. Binnen 3 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
 5. tussen 7 en 3 dagen voor de beoogde datum van Opdracht: 75%;
 6. tussen 14 en 7 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 25%.

Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.

 1. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan Smokey’Licious de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht.
 2. Indien er bij de uitvoering van de Opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan Smokey’Licious per extra gast een extra prijs aan Opdrachtgever factureren in de eindfactuur.
 3. Indien het een via de webshop besteld product is, heeft de klant 14 dagen de tijd om zich te kunnen beroepen op bedenktijd. Dit na schriftelijke bevestiging van Smokey’Licious.

 

 1. Klachten
 2. Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht constant controleren.
 3. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Smokey’Licious melden.
 4. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Smokey’Licious melden.
 5. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Smokey’Licious melden.
 6. Smokey’Licious zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
 7. Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
 8. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Smokey’Licious niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
 9. Indien het om bestelde goederen gaat, heeft de klant het recht om zich binnen 7 dagen na ontvangst, via schriftelijke melding een klacht in te dienen.

 

 1. Aansprakelijkheid/overmacht
 2. Smokey’Licious is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.
 3. Smokey’Licious is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Smokey’Licious is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Smokey’Licious.
 5. Smokey’Licious is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
 6. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Smokey’Licious voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
 7. Elke aansprakelijkheid van Smokey’Licious is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Smokey’Licious vergoedt.
 8. Smokey’Licious is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.
 9. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

 

 1. Einde Overeenkomst
 2. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals in art. E.9 of handelen door Opdrachtgever in strijd met art. F.
 3. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

 

 1. Retourneren
 2. Retourneren van producten is alleen mogelijk onder voorwaarde van gestelde punten Artikel G.5 en Artikel H.
 3. Via webshop aangekochte producten kunnen alleen worden retour genomen na schriftelijke bevestiging van Smokey’Licious.
 4. Producten dienen te worden geretourneerd met originele (onbeschadigde) intacte verpakking. Uitgesloten van retouren zijn geopende Miners Mix Rubs en Barbecue brandstoffen.

 

. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

© Smokey'Licious 2017